மைம்மல் வேளை எனது வானில்


பப்லோ நெரூடா கவிதை

(ரவீந்திரநாத் தகோரிடமிருந்து திருடிய கவிதை இது என்று நெரூடா மீது குற்றச்சாட்டு உள்ளது. தகோரின் The Gardner தொகுதியில் உள்ள 30ம் கவிதைக்கும் இந்தக் கவிதைக்கும் ஒப்புமைகள் உள்ளமை உண்மையே)

மைம்மல் வேளை எனது வானில்
ஒரு முகிலைப் போல‌ நீ
உனது வடிவமும் வண்ணமும் நான் நாடும் விதமே
நீ எனதானவள், எனதேயானவள், இனிய உதடுகளுடைய பெண்ணே
உனது வாழ்விலே வாழ்கின்றன எனது முடிவற்ற கனவுகள்

எனது உயிரின் தீபம் உனது பாதங்களுக்கு நிறமூட்டுகிறது
புளிக்கும் மதுரசம் உனது உதடுகள் மீது இனிக்கிறது அதிகமாய்
! எனது அந்திப் பாடலின் அறுவடைக்காரியே
ஏகாந்தக் கனவுகள் எப்படி உன்னை எனதானவளாக நம்பி விடுகின்றன!

பின்மதியக் காற்றிடம் கூவிக்கொண்டு போகிறேன் நீ எனதானவள், எனதானவள் என்று 
காற்று துணையிழந்த எனது குரலில் அறைகிறது
எனது விழிகளின் ஆழத்தை வேட்டையிடுபவளே
உனது சூறை
இரவிலுன் கண்களைப் போலும் நீரென உறைகிறது

என் அன்பே,எனது இசையின் வலையில் உன்னை எடுத்தாகிவிட்டது
எனது இசையின் வலைகள் வானளவு விரிந்தன ‌
சோகிக்கும் உனது கண்களின் கரையில் எனது உயிர் ஜனிக்கிறது
சோகிக்கும் உனது கண்களில் துவங்குகிறது எனது கனவுகளின் நிலம்

- பாப்லோ நெரூடா

ஆங்கிலம் வழி தமிழில் : தவ சஜிதரன்


பப்லோ நெரூடா கவிதை

(ரவீந்திரநாத் தகோரிடமிருந்து திருடிய கவிதை இது என்று நெரூடா மீது குற்றச்சாட்டு உள்ளது. தகோரின் The Gardner தொகுதியில் உள்ள 30ம் கவிதைக்கும் இந்தக் கவிதைக்கும் ஒப்புமைகள் உள்ளமை உண்மையே)

மைம்மல் வேளை எனது வானில்

மைம்மல் வேளை எனது வானில்
ஒரு முகிலைப் போல‌ நீ
உனது வடிவமும் வண்ணமும் நான் நாடும் விதமே
நீ எனதானவள், எனதேயானவள், இனிய உதடுகளுடைய பெண்ணே
உனது வாழ்விலே வாழ்கின்றன எனது முடிவற்ற கனவுகள்

எனது உயிரின் தீபம் உனது பாதங்களுக்கு நிறமூட்டுகிறது
புளிக்கும் மதுரசம் உனது உதடுகள் மீது இனிக்கிறது அதிகமாய்
ஓ! எனது அந்திப் பாடலின் அறுவடைக்காரியே
ஏகாந்தக் கனவுகள் எப்படி உன்னை எனதானவளாக நம்பி விடுகின்றன!

பின்மதியக் காற்றிடம் கூவிக்கொண்டு போகிறேன் நீ எனதானவள், எனதானவள் என்று 
காற்று துணையிழந்த எனது குரலில் அறைகிறது
எனது விழிகளின் ஆழத்தை வேட்டையிடுபவளே
உனது சூறை
இரவிலுன் கண்களைப் போலும் நீரென உறைகிறது

என் அன்பே,எனது இசையின் வலையில் உன்னை எடுத்தாகிவிட்டது
எனது இசையின் வலைகள் வானளவு விரிந்தன ‌
சோகிக்கும் உனது கண்களின் கரையில் எனது உயிர் ஜனிக்கிறது
சோகிக்கும் உனது கண்களில் துவங்குகிறது எனது கனவுகளின் நிலம்

- பாப்லோ நெரூடா

ஆங்கிலம் வழி தமிழில் : தவ சஜிதரன்

In My Sky At Twilight

- Pablo Neruda

In my sky at twilight you are like a cloud
and your form and colour are the way I love them.
You are mine, mine, woman with sweet lips
and in your life my infinite dreams live.

The lamp of my soul dyes your feet,
the sour wine is sweeter on your lips,
oh reaper of my evening song,
how solitary dreams believe you to be mine!

You are mine, mine, I go shouting it to the afternoon’s
wind, and the wind hauls on my widowed voice.
Huntress of the depth of my eyes, your plunder
stills your nocturnal regard as though it were water.

You are taken in the net of my music, my love,
and my nets of music are wide as the sky.
My soul is born on the shore of your eyes of mourning.
In your eyes of mourning the land of dreams begin.
In My Sky At Twilight

- Pablo Neruda
In my sky at twilight you are like a cloud
and your form and colour are the way I love them.
You are mine, mine, woman with sweet lips
and in your life my infinite dreams live.
The lamp of my soul dyes your feet,
the sour wine is sweeter on your lips,
oh reaper of my evening song,
how solitary dreams believe you to be mine!
You are mine, mine, I go shouting it to the afternoon’s
wind, and the wind hauls on my widowed voice.
Huntress of the depth of my eyes, your plunder
stills your nocturnal regard as though it were water.
You are taken in the net of my music, my love,
and my nets of music are wide as the sky.
My soul is born on the shore of your eyes of mourning.
In your eyes of mourning the land of dreams begin.